2018-12-12

Na co warto zwrócić uwagę, planując współpracę z kierowcą ze Wschodu?

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest wypełnienie i złożenie przez pracodawcę w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy.

Dokumenty które musi pozyskać pracodawca to:
– zezwolenie na pracę lub oświadczenie pracodawcy.
– świadectwo kwalifikacji zawodowej,
– świadectwo kierowcy,
– prawo jazdy (polskie).
–  druk A1.

Aby uzyskać zaświadczenie A1 przedsiębiorca oprócz wniosku powinien złożyć we właściwym oddziale ZUS formularz US-54 Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego tak aby organ mógł ocenić czy osoba wskazana we wniosku spełnia ten warunek przez co konieczne będzie załączenie również jednego z wyżej wymienionych dokumentów, który uprawnia ją do pobytu w Polsce .

Dokumenty ,które musi dostarczyć pracownik to:

– zezwolenie na pobyt stały,
– zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
– zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
– wiza

Obywatel Ukrainy posiadający odpowiednią wizę, może przekroczyć granicę Polski, przebywać i pracować na terytorium Polski zgodnie z informacjami umieszczonymi w wizie. W celu uzyskania wizy, kandydat powinien złożyć odpowiedni wniosek w punkcie przyjmowania wniosków wizowych oraz wykazać, iż głównym celem podróży jest praca na terenie Polski.

Od razu po otrzymaniu wizy cudzoziemiec może podjąć pracę i wykonywać swoje obowiązki pod warunkiem odbycia wstępnych badań i zawarcia pisemnej umowy o pracę, wyjątkiem będą między innymi kierowcy samochodów ciężarowych którzy muszą zdobyć jeszcze świadectwo kierowcy. Przy prawidłowym przeprowadzeniu procedury kierowca będzie mógł pracować przez okres ok sześciu miesięcy.

Odrębną podstawą wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Najbardziej istotną różnicą wobec omówionych wyżej trybów jest fakt, iż posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zwalnia cudzoziemca z konieczności ubiegania się o wizę w celu podjęcia pracy oraz to, że wniosek o jego wydanie składa już sam pracownik, a nie przedsiębiorca chcący go zatrudnić. Właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce. Decyzja w tej sprawie wydawana jest na okres od 3 miesięcy do 3 lat, jeśli okoliczności wymagają pobytu cudzoziemca na terytorium Polski przez ten czas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *