2020-07-07

Oddelegowanie pracowników

Oferujemy swoim Klientom wykonanie zgłoszeń na teren Austrii, Niemiec , Francji, Krajów Niderlandów.

Polskich kierowców wykonujących transporty międzynarodowe na terenie Niemiec, obowiązuje tamtejsza ustawa o płacy minimalnej (MiLoG). Aby możliwe było spełnienie niemieckich przepisów płacowych, niezbędne jest zgłaszanie kierowców do systemu za pomocą specjalnie utworzonej platformy internetowej.

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie austriacka ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Bundesgesetz, mit dem ein Gesetz zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping – STF: U. Nr 44/2016). Wzorem przepisów wprowadzonych wcześniej m.in. w Niemczech i we Francji, również Austria postanowiła wprowadzić do swojego porządku prawnego procedury delegowania określone w przepisach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym.

Oddelegowanie Kierowcy w krajach Niderlandów – Meldloket. Podobnie jak wiele krajów Unii Europejskiej, teraz Holandia wprowadza obowiązek notyfikacji pracowników delegowanych. Pracodawcy zagraniczni z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG: krajów członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii) oraz Szwajcarii, którzy tymczasowo delegują swoich pracowników, a także osoby samo zatrudnione, muszą spełnić ten obowiązek od dnia 1 marca br. Obowiązek ten dotyczy prac wykonywanych w tym dniu i po tej dacie.

Nasze Biuro Doradztwa i Przedstawicielstwa, zgodnie z postanowieniami Loi Macron, zatrudnia przedstawiciela zamieszkałego i przebywającego na terenie Francji, mówiącego w języku francuskim. Reprezentant jest dostępny dla służb kontrolnych telefonicznie i mailowo w godzinach swojego dyżuru. Przedstawiciel posiada francuski numer SIRET.