2021-04-29

Pole tekstowe: Zasady wydawania oraz posługiwania się kartą kierowcy określa ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.Karta kierowcy nie jest pojęciem obcym dla wszystkich kierowców zawodowych, specjalizujących się w transporcie towarów oraz osób. To podstawowy i niezbędny dokument, pozwalający na ich identyfikację, a także rejestrację przebiegu trasy oraz czasu jazdy. Kiedy wymagane jest posiadanie karty kierowcy? Jakie dane są na niej zapisywane oraz w jaki sposób możemy ją wyrobić? W tym artykule szczegółowo omówimy wszystkie zagadnienia związane z tym narzędziem.

Czym jest karta kierowcy?

Karta kierowcy jest dokumentem imiennym, służącym identyfikacji każdego kierowcy oraz umożliwiającym gromadzenie danych o wykonywanych przez niego czynnościach związanych z prowadzeniem pojazdu. Do jej posiadania zobowiązane są osoby, które prowadzą pojazd wyposażony w tachograf. Należą do nich kierowcy:

• Specjalizujący się w przewozie towarów samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony

• Prowadzący pojazd przeznaczony do przewozu ludzi, przy czym liczba osób, na jaką został on zarejestrowany, jest większa niż 9 (razem z kierowcą).

Jak wyrobić kartę kierowcy?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. Rozporządzenia karta kierowcy jest wydawana na wniosek kierowcy przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym kierowca ma swoje miejsce normalnego zamieszkania. Kartę wydaje się w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku oraz wszelkich niezbędnych dokumentów. W Polsce organem odpowiedzialnym za wydawanie karty kierowcy jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Wniosek może zostać złożony w formie papierowej i wysłany pocztą lub elektronicznej, potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do wniosku trzeba dołączyć:

• Kopię ważnego prawa jazdy (informacje we wniosku nie mogą różnić się od tych, widniejących na dokumencie prawa jazdy)

• Fotografię kierowcy

• Kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty (172,20 zł)

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku oraz wniesienia opłaty jest tylko i wyłącznie sam kierowca, a nie jego pracodawca. Jeśli kierowca jest zatrudniony w firmie transportowej, może złożyć wniosek do pracodawcy o zwrot poniesionych kosztów.

Jak długo jest ważna karta kierowcy?

Okres ważności karty kierowcy nie może przekroczyć 5 lat i być dłuższy niż czas ważności prawa jazdy. Poza wyjątkami przewidzianymi w art. 26 ust. 7 karta kierowcy w okresie swojej ważności nie może zostać cofnięta ani zawieszona.

Jeśli kierowca chce przedłużyć swoją kartę, jest zobowiązany do złożenia wniosku do właściwych organów w państwie członkowskim swojego normalnego miejsca zamieszkania, nie później niż na 15 dni roboczych przed upływem okresu ważności dokumentu.

Karta kierowcy a gromadzone dane

Karta kierowcy gromadzi dane dotyczące przebiegu trasy oraz czasu jazdy (data i czas przejazdu, przebyty dystans, postoje, zmiany aktywności). Są na niej ponadto zapisane informacje personalne tj. imię i nazwisko kierowcy, data urodzenia, numer prawa jazdy oraz informacje o dacie wydania i wygaśnięcia dokumentu, jak i kraju rejestracji pojazdu.

Dane z karty obejmują ostatnie 28 dni pracy kierowcy, w związku z czym pracodawca nie rzadziej niż raz w tym okresie powinien dokonać odczytu (poboru) danych. Zapisane dane przechowuje się przez okres 12 miesięcy. Dostęp do nich mają: funkcjonariusze służb kontrolnych, pracodawca oraz sam kierowca.

Posługiwanie się kartą kierowcy oraz obowiązki posiadacza

Karta kierowcy jest imienna, dlatego też każdy kierowca może posiadać nie więcej niż jedną ważną kartę. Jest zobowiązany do posługiwania się jedynie jego własnym, imiennym dokumentem. Nie może posługiwać się kartą uszkodzoną lub której okres ważności już upłynął. Nie może także pożyczać swojej karty innemu kierowcy lub samemu korzystać z cudzej.

Kierowca powinien chronić swoją kartę przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieżą poprzez m.in. niepozostawianie jej samej w pojeździe, czy też niepowierzanie innym osobom.

Kierowca musi stosować kartę podczas wykonywania obowiązków służbowych, od momentu przejęcia pojazdu. Nie może wyciągać jej z tachografu przed zakończeniem czasu pracy. Na karcie powinny być rejestrowane wszystkie aktywności wykonywane w czasie pracy.

W przypadku kontroli pojazdu, na polecenie służb drogowych kierowca ma obowiązek wyciągnąć kartę z urządzenia rejestrującego.

Źródło:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0165&from=PL