2017-11-13

Ogłoszenie w maju bieżącego roku tzw. pakietu mobilności wywołało niemałe zamieszanie zarówno w wśród samych przewoźników jak też obiło się niemałym echem również w ogólnopolskich, a to z uwagi na szereg kluczowych zmian tamże zaproponowanych, a dotyczących chociażby mocno już dyskusyjnej kwestii płac minimalnych dla kierowców przebywających na terenie niektórych państw członkowskich, czy też zmian w zakresie zasad wykonywania kabotażu, a przede wszystkim skutków jakie niniejsza nowelizacja może wywołać dla tzw. transportu lekkiego, a więc przewoźników wykonujących swoje transporty pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, o której to słów kilka.

Ogłaszając kilka lat temu treść rozporządzenia (WE) 1071/2009 jako genezę wskazano chęć utworzenia jednolitego rynku dla funkcjonowania transportu drogowego. Dziś, a więc po kilku latach od jego opublikowania, zdaniem Komisji Europejskiej nadszedł czas na analizę jego funkcjonowania i ocenę skutków jakie odniósł na europejski rynek usług transportowych. Z perspektywy czasu stwierdzono, iż wyłączenie z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia przewoźników drogowych rzeczy wyłącznie pojazdami silnikowymi lub zespołami pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony oraz dodatkowo pozostawienie możliwości obniżenia niniejszego limitu lub wybranych rodzajów przewozów dogłowowych przez poszczególne państwa członkowskie doprowadziło do zbyt daleko idącego rozdrobnienia zasad obowiązujących tychże przewoźników, w zależności od danego państwa członkowskiego.

Dlatego też, w wybranym przez KE pakiecie zmian w konsekwencji zdecydowano o częściowym rozszerzeniu zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia również o przewoźników drogowych świadczących usługi pojazdami lekkimi (potocznie: busami). A co za tym idzie, nałożyć na tychże przewoźników obowiązek spełnienia dodatkowych wymogów takich chociażby jak obowiązek posiadania rzeczywistej i stałej siedziby w których przechowywane są podstawowe dokumenty biznesowe, w szczególności umowy handlowe, dokumenty księgowe, dokumenty zarządzania personelem, umowy o pracę, dokumenty zawierające dane dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkich innych dokumentów, do których właściwy organ musi mieć dostęp w celu sprawdzenia ich zgodności w jednym z państw członkowskich, skutecznie i nieprzerwanie wykonywanie czynności administracyjne i handlowe z odpowiednim sprzętem i wyposażeniem administracyjnym w pomieszczeniach znajdujących się w tym państwie członkowskim, posiadać aktywa i zatrudniać pracowników proporcjonalnie do działalności zakładu czy też posiadać odpowiednią zdolność finansową wykazywaną na podstawie rocznych sprawozdań finansowych zatwierdzonych przez biegłego rewidenta lub należycie poświadczonej osoby, że co roku dysponuję (na dzień dzisiejszy: równowartością kwoty 1.800 EUR dla pierwszego pojazdu oraz 900 EUR za każdy dodatkowy pojazd), zaś w drodze odstępstwa za pomocą certyfikatu, takiego jak gwarancja bankowa, dokumenty wydany przez instytucję finansującą ustanawiającą dostęp do kredytu w imieniu przedsiębiorstwa lub inny dokument udowadniający, że przedsiębiorstwa dysponuje odpowiednią zdolnością finansową.

Autor: Kamil Kiwior

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *