2020-05-06

W związku z ustawą o działaniach osłonowych dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w nowej tarczy znajduję się kilka zapisów dotyczących transportu drogowego.

• Zmiana w ustawie o promocji zatrudnienia,na podstawie której podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom będą mogły dokonać modyfikacji treści umowy o pracę stanowiącej podstawę wydania zezwolenia na pracę bez konieczności występowania o nowe zezwolenie.

• Zmiany w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Termin wydawania zaświadczenia ADR ma zostać wydłużony do 14 dni. Wprowadzona zostaje także możliwość wysyłania zaświadczenia na adres wskazany przez kierowcę, a nie tylko na adres zamieszkania .

• Zmiany w ustawie o transporcie drogowym w zakresie uproszczenia i ograniczenia czasu trwania kontroli, mającej na celu ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu inspektora z kierowcą. Część czynności polegających na wprowadzeniu danych o przeprowadzonej kontroli do ewidencji, o której mowa w art. 80 ustawy o transporcie drogowym, odbędzie się bez konieczności obecności kontrolowanego kierowcy. W sytuacji braku naruszeń, kierowca nie będzie musiał również podpisywać protokołu kontroli.

• Zmiana w art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wprowadzająca wyjątkowy tryb przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych. Ośrodki szkolenia będą zwolnione z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych do przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego. Ustawodawca proponuje, żeby testy odbywały się na koszt urzędów wojewódzkich. Mają je przeprowadzać i sprawdzać pracownicy tych urzędów, wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *