2023-10-16

❗ Współczesne społeczeństwo boryka się z poważnym problemem porzucania odpadów, zwłaszcza tych pochodzenia chemicznego, takich jak farby, lakierów, rozpuszczalniki czy kleje. Istniejące trudności są bezpośrednio związane z obecnością pośredników w gospodarowaniu odpadami, którzy działają jako zbierający i pośrednicy w obrocie odpadami. Te podmioty, nastawione na szybki zysk, oferują producentom odpadów niskie ceny za odbiór, nie podejmując jednocześnie rzeczywistych działań w zakresie zagospodarowania odpadów. Efektem tego jest porzucanie, zakopywanie lub nielegalne spalanie odpadów.

❗ Aby przeciwdziałać temu zjawisku, wprowadzono zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów, dotyczące Systemu Monitorowania Drogowego i Kolejowego Przewozu Towarów oraz Obrotu Paliwami Opałowymi (SENT). Nowe przepisy obejmują przewóz 11 rodzajów odpadów, uwzględniając masę brutto przesyłki równą lub przekraczającą 1000 kg lub objętość równą lub przekraczającą 1000 litrów. Odpady te są szczegółowo opisane w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. i oznaczone odpowiednimi kodami:

▶️08 01 11: odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
▶️08 01 13: szlamy pochodzące z farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne
▶️08 01 15: szlamy wodne zawierające farby lub lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
▶️08 01 17: odpady zusuwania farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne
▶️08 01 19: zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują sę rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
▶️08 01 21: zmywacz farb lub lakierów
▶️08 08 12: odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
▶️08 03 14: szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
▶️08 04 09: odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
▶️08 04 13: uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
▶️08 04 15: uwodnione odpady cekie zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

❗ Przykłady obejmują odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, szlamy pochodzące z farb lub lakierów, a także odpady farb drukarskich. Nowe przepisy, które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia, tj. od 12 stycznia 2024 r., mają na celu skuteczniejsze monitorowanie i kontrolowanie przemieszczania tych substancji.