2023-08-22

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 lipca 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, która zmienia między innymi aktualne przepisy w obszarze ustawy o czasie pracy kierowców dotyczące wynagrodzeń pracowników wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.
Zmiany wejdą w życie z dniem 19 sierpnia 2023 r. – poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

Stała stawka „wirtualnej diety”

Aktualnie wysokość tzw. wirtualnej diety zależy od kraju, w którym kierowca wykonuje międzynarodowe przewozy drogowe. Zmiana polega na ustaleniu jednej stałej stawki niezależnie od państwa, w którym przebywa kierowca. Kwota obniżająca podstawę składek społecznych to 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą z zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast 20 euro za każdy dzień pobytu za granicą ma pomniejszać podstawę wymiaru podatku dochodowego.

Jeżeli okres pobytu kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe za granicą jest krótszy niż 12 godzin, kwoty te ulegają zmniejszeniu do 1/3 w przypadku pobytu do 8 godzin oraz 1/2 w przypadku pobytu ponad 8 do 12 godzin.
Należy pamiętać, że do dni pobytu za granicą nie zalicza się dni urlopu wypoczynkowego i bezpłatnego oraz okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Dodatkowe koszty niewchodzące w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne:

W przypadku kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie wchodzą zwroty kosztów noclegu podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu drogowego środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy;
Niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę lub podmiot, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy (w wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez kierowcę);
Korzystania z urządzeń sanitarnych, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług oferowanych w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych w państwach, w których kierowca wykonuje zadania służbowe.

Powyższe zwroty kosztów są również wolne od podatku dochodowego bez względu na osiągany przychód kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.

Możliwość wypłaty wynagrodzenia w 2 częściach:

W przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest niższy niż przeciętne wynagrodzenie 6935,00 zł brutto – w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę 3600,00 zł brutto

W przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie 6935,00 zł brutto – w tej wysokości

Zakaz jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą

Pracodawca może zakazać kierowcy jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy, o ile jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa w transporcie drogowym lub koniecznością przestrzegania przepisów socjalnych.


W razie pytań zespół Legal Telematics pozostaje do Państwa dyspozycji

Email: pomoc@legal-telematics.pl
Nr. tel: 577 413 000