2024-05-13

Mandaty za wykroczenia drogowe popełnione przez obywateli UE w innym państwie członkowskim mogą skutkować wezwaniem do zapłaty we własnym kraju. Obecnie aż 40% przypadków takich wykroczeń pozostaje niewykrytych, co skłoniło posłów do Parlamentu Europejskiego do wprowadzenia zmian mających na celu zacieśnienie współpracy między krajami UE w tej kwestii.

Nowe przepisy nakładają obowiązek szybkiego udzielenia odpowiedzi na wnioski o informacje dotyczące zagranicznego kierowcy, nie później niż dwa miesiące od ich zgłoszenia. Ponadto, na wniosek państwa członkowskiego, w którym doszło do wykroczenia, kraj zamieszkania sprawcy może być uprawniony do egzekwowania mandatu, jeśli przekracza on kwotę 70 euro i nie został uregulowany po wyczerpaniu wszystkich środków prawnych.

Zaktualizowane przepisy poszerzają listę wykroczeń drogowych popełnianych przez kierowców spoza kraju, które mogą prowadzić do współpracy transgranicznej i nałożenia grzywny. Nowe wykroczenia obejmują m.in. niebezpieczne parkowanie, nieprawidłowe wyprzedzanie, przekraczanie linii ciągłej oraz ucieczkę z miejsca wypadku.

Kraje UE będą miały 11 miesięcy na przesłanie zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu drogowym, zawierającego szczegółowe informacje na temat czasu i okoliczności wykroczenia oraz możliwości odwołania się od grzywny. Ponadto, zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego, prywatne firmy nie będą mogły pomagać w ściąganiu mandatów drogowych od zagranicznych kierowców, dwa lata po wprowadzeniu przepisów do prawa krajowego.

W celu ułatwienia stosowania nowych przepisów, Komisja Europejska ma zamiar stworzyć portal internetowy zawierający informacje dotyczące procedur, opcji odwoławczych i wysokości kar za wykroczenia drogowe.