2017-11-06

Zasady wykonywania kabotaży w Unii Europejskiej regulowane są przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, a w  w stosunku do przewoźników wykonujących przewozy pojazdami o dmc do 3,5 tony nie obowiązują odmienne od standardowych regulacje dotyczące zasad wykonywania kabotaży?

Zgodnie z treścią wskazanego powyżej rozporządzenia przewozy kabotażowe stanowią świadczenie usług przez przewoźników w państwie członkowskim, w  którym nie mają siedziby, i nie powinny być zabronione, jeżeli nie są wykonywane w sposób oznaczający prowadzenie stałej i  ciągłej działalności w  tym państwie członkowskim. Dokładna definicja kabotażu zawarta w przywołanym rozporządzeniu 1072 brzmi:„przewóz kabotażowy” oznacza krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Co oznacza sformułowanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem? W art. 8 znajdujemy odpowiedź: „Po dostarczeniu rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym przewoźnicy drogowi uprawnieni są do wykonywania tym samym pojazdem lub, w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego pojazdu, do trzech przewozów kabotażowych będących następstwem transportu międzynarodowego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego do przyjmującego państwa członkowskiego. Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego przed opuszczeniem przyjmującego państwa członkowskiego ma miejsce w ciągu siedmiu dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim w ramach dostawy rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym. W terminie, o którym mowa w akapicie pierwszym, przewoźnicy mogą wykonywać niektóre lub wszystkie przewozy kabotażowe dozwolone zgodnie z tym akapitem w którymkolwiek państwie członkowskim, pod warunkiem że są one ograniczone do jednego przewozu kabotażowego na państwo członkowskie w ciągu trzech dni od wjazdu bez ładunku na terytorium tego państwa członkowskiego.

Powyższy cytat z rozporządzenia nr 1072/2009 powinien rozwiewać wszelkie wątpliwości przewoźników chcących wykonywać przewozy na terytorium Unii Europejskiej. A wiedza zawarta w niniejszym artykule powinna pomóc ustrzec się przed wysokimi karami nakładanymi na przedsiębiorców nie przestrzegających opisanych powyżej regulacji.

 

Autor: Karolina Wierzchowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *